Het Verloop

Het Verloop

Een orthodontische behandeling is meestal een engagement van lange duur, want de meeste behandelingen duren twee à drie jaar. Vooraleer aan een behandeling te beginnen, is een grondig onderzoek, en een uitgebreide bespreking belangrijk.

De eerste afspraak.
Het eerste bezoek aan de orthodontist is vooral bedoeld als kennismaking.
De orthodontist zal, na een eerste onderzoek, een beeld hebben van het probleem ,waarvoor U hem of haar consulteert.
Soms wordt er ook al een radiografie van het gebit genomen, om na te zien hoever het gebit ontwikkeld is. U zal uitleg krijgen over de gebitsafwijking, en er zal een nieuwe afspraak worden gemaakt om de nodige informatie te verzamelen om een juiste diagnose te stellen. Ingeval de patiënt een kind is, zal er ook worden besproken of de behandeling nu reeds moet worden aangevat, of eventueel beter nog wat wordt uitgesteld.
Het intakegesprek duurt 20 tot 30 minuten, en kost 33,50 Euro. Ingeval er een radiografie wordt genomen bedraagt het ereloon 79,50 Euro. Hiervan wordt een groot deel door uw ziekenfonds vergoed, ook bij volwassen patiënten.

De dossieropstelling.
Tijdens deze zittijd worden alle gegevens verzameld die nuttig zijn voor de diagnose en het opstellen van een behandelplan.

 • Radiografies van het gebit om de kwaliteit van de tanden en het omringende bot te controleren.
 • Radiogafies van de kaaksbeenderen en de schedel, om de afwijking van de tandstand en kaakverhoudingen te meten.
 • Foto’s van het aangezicht ,profiel en tanden, om de invloed van een eventuele tandverplaatsing kunnen in te schatten.
 • Gebitsafdrukken, om metingen uit te voeren, en om als referentie te dienen, eens de behandeling gestart is. Verder wordt er een uitgebreid klinisch onderzoek en mondonderzoek gedaan, om na te gaan of er tandheelkundige of algemeen medische problemen zijn, die eerst moeten worden opgelost, of die een nadelige invloed kunnen hebben op een latere orthodontische behandeling.

De bespreking – het “informed consent”.
Bij een volgende bezoek zal de orthodontist samen met U bespreken of de behandeling noodzakelijk is, en welke behandeling aangewezen is. Er wordt uitgelegd, welke alternatieven er zijn, voor- en nadelen, mogelijke risico’s, en welk resultaat er kan worden verwacht. Er kan nu ook een schatting worden gemaakt van de duur van de behandeling, en van de te verwachten kostprijs. Het is belangrijk dat U tijdens deze zittijd alle informatie krijgt die noodzakelijk is, en dat al uw vragen beantwoord worden. Daarom wordt hiervoor ook voldoende tijd uitgetrokken. Eens de behandeling gestart is, zijn de geplande zittijden meestal erg kort, en is er niet altijd genoeg tijd om hierop terug te komen.

 

De orthodontist verbindt er zich toe:

 • De best mogelijke zorgen toe te dienen.
 • De nodige informatie te verstrekken.
 • Enkel die behandelingen uit te voeren, waarvoor hij/zij gekwalificeerd is.
 • Steeds op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen
 • Het verloop van de behandeling goed op te volgen en te documenteren.
 • In de mate van het mogelijke beschikbaar te zijn voor urgenties.
 • De patiënt te verwijzen, als er zich tijdens de behandeling andere , dan orthodontische problemen, voordoen.
 • De wettelijke en deontologische regels te volgen.

 

De patiënt verbindt er zich toe:

 • Alle instructies ,aangaande het dragen van de apparatuur en de mondhygiëne op te volgen.
 • De gemaakte afspraken na te komen.
 • Ingeval belet dient U minstens 24 uur op voorhand te verwittigen , anders wordt een vergoeding aangerekend.
 • De verschuldigde erelonen te betalen.
 • De orthodontist en zijn staf met het nodige respect te behandelen.

De vragen in verband met de medische voorgeschiedenis eerlijk te beantwoorden.

Ingeval de patiënt zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de orthodontist ,na voorafgaand overleg ,het recht de behandeling stop te zetten, en de patiënt te adviseren ,een andere practicus te contacteren, om de behandeling voort te zetten. In afwachting wordt de patiënt nog behandeld,enkel ingeval van urgenties, en gedurende een vooraf bepaalde periode.